Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. (…) Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (…) Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1285

Sakrament bierzmowania jest szczególnym wylaniem Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrztu św., czyli: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej i postępowania zgodnie z nią.

 

 

DEKANALNE ZASADY PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

My kapłani dekanatu Babice, mając na uwadze dobro duchowe młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz uwzględniając wskazania Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13-14 marca 2017 roku a także wytyczne Archidiecezji Krakowskiej na rok szkolny 2021/2022 postanawiamy, co następuje:

 1. Ponieważ bierzmowanie, podobnie jak inne sakramenty, nie jest obowiązkowe, dlatego też wpisanie na listę kandydatów do bierzmowania, nie odbywa się automatycznie na początku 8 klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania następuje po złożeniu u kapłana prowadzącego przygotowanie, pisemnego oświadczenia woli w którym to kandydat zobowiązuje się do:

 

 • W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • Regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty – 9 pierwszych piątków miesiąca;
 • Prowadzić Indeks Kandydata do Bierzmowania;
 • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczać obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • Systematycznie brać udział spotkaniach formacyjnych w kościele (spotkanie co dwa tygodnie), dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują usunięciem z listy kandydatów;
 • Uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych w październiku, Roratach w Adwencie, Rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej w Wielkim Poście, Gorzkich Żalach, Triduum Paschalnym. Nabożeństwach majowych;

Uczestnictwo będzie potwierdzane wpisami w indeksie;

 • Odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach;
 • Do Bierzmowania chcę przystąpić odpowiednio przygotowany, jako dojrzały katolik/katoliczka, bez jakiegokolwiek przymusu zewnętrznego czy konieczności. Zdaję sobie sprawę z tego, iż nie jest to sakrament „obowiązkowy”;
 • Będę z szacunkiem odnosić się do osoby i pracy prowadzącego mnie Kapłana;
 • Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga.

 

 1. Naturalną konsekwencją nie przestrzegania powyższych zasad jest niedopuszczeniem kandydata do bierzmowania. Oświadczenie podpisuje również Rodzic, biorąc na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie powyższych zobowiązań ze strony dziecka.

 

 1. Wszelkie nieobecności na Mszach św., spotkaniach formacyjnych, wyjazdach, rekolekcjach itd. usprawiedliwia wyłączenie Rodzic dziecka. Usprawiedliwienia powinny być podyktowane poważnymi argumentami losowymi.

 

 1. Osoby spoza naszej parafii, chcąc przygotowywać się do tego sakramentu w naszym kościele zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody swojego ks. Proboszcza na udzielenie tego sakramentu poza własną parafią oraz dostarczenia świadectwa chrztu.

 

 1. Osoby nie ochrzczone w naszej parafii ale zamieszkałe na naszym terenie, zobowiązane są do dostarczenia świadectwa chrztu w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od wpisania na listę kandydatów do bierzmowania.

 

 1. Ponieważ przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinno obejmować 3 lata, dlatego też w naszym przypadku przygotowanie dalsze dotycz uczniów klas 6 i 7. Obejmuje ono uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, udział katechezie szkolnej, spotkaniach w kościele.

 

 1. Czas trwania przygotowania bliższego to 1 rok. Dotyczy ono uczniów klas 8. Polega na spełnieniu warunków określonych w punkcie pierwszym a przede wszystkim na osobistej trosce o pogłębienie własnej wiary i wiedzy religijnej oraz osiągnięcie odpowiedniego poziomu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

 1. W sytuacjach wyjątkowych, spotkania stacjonarne w kościele, mogą być zastąpione spotkaniami w trybie zdalnym. Spotkania formacyjne z niektórymi kandydatami, którym ważne sprawy (choroby, stałe wizyty u lekarza, terapeuty itd.) uniemożliwiają uczestnictwo stacjonarne w spotkaniach, mogą być prowadzone na zasadzie przesyłania materiałów formacyjnych do osobistego przeanalizowania i omówienia z księdzem prowadzącym w późniejszym terminie. Jednak takie sytuacje należy indywidualnie omówić i uzgodnić z księdzem prowadzącym.

 

 1. Bierzmowanie udzielane jest co roku, jednak nie wcześniej jak na koniec 8 klasy szkoły podstawowej.

 

 1. Kanon 843 § 1 Kodeksu prawa Kanonicznego stanowi, iż „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania” . Wynika zatem z tego, iż prawo wiernych do sakramentów nie jest też prawem absolutnym, w sensie że nie doznaje żadnych ograniczeń. Dlatego też bierzmowanie udzielane jest osobom, które spełniły powyższe warunki i zostały dopuszczone do jego przyjęcia przez odpowiedzialnego kapłana. W jego też gestii leży końcowe rozeznanie każdej kandydatury.