Regulamin wyboru i funkcjonowania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie

1. Celem Duszpasterskiej Rady Parafialnej (dalej DRP) jest wspomaganie Księdza Proboszcza, (jako jej przewodniczącego) w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego. Rada Parafialna jest równocześnie Radą Ekonomiczną. Rada posiada jedynie głos doradczy.
2. Kadencja DRP trwa 3 lata.
3. Kandydatami na członków do DRP są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej.
5. Wyboru członków DRP należy dokonać zgodnie ze „Statutem Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Archidiecezji Krakowskiej”. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.
6. Wybór członków DRP dokonuje się w terminie określonym przez Księdza Proboszcza przynajmniej miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowej Rady.
7. Ilość członków DRP w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie określamy w sposób następujący:
8. W skład DRP wchodzą członkowie:
a. z urzędu: kapłan pracujący w parafii, osoby pracujące w parafii: Pan Kościelny, Organista, Katecheta.
b. z nominacji: przedstawiciele grup parafialnych, oraz inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe.
c. z wyboru parafian: połowa Rady – jako przedstawiciele poszczególnych dzielnic – rejonów miejscowości.
9. Członkowie DRP z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybierani na następne kadencje.
10. Wybory do DRP odbywają się w dwóch turach.
11. Pierwsza tura wyborów polega na zgłaszaniu dwóch kandydatów do DRP ze swojego okręgu wyborczego poprzez wrzucenie do urny wyborczej karty z podaniem ich nazwisk i ulicy zamieszkania.
12. Liczba zgłoszonych kandydatów do DRP w każdym z okręgów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów w Radzie. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić poprzez konsultację przeprowadzoną przez osoby należące do DRP z urzędu.
13. Do drugiej tury wyborów w każdym z okręgów przechodzi co najmniej dwóch zgłoszonych kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów.
14. Druga tura wyborów do DRP polega na wskazaniu jednego kandydata ze swojego okręgu wyborczego poprzez wrzucenie do urny wyborczej karty z podaniem jego nazwiska.
15. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do DRP, sprawę rozstrzyga Ksiądz Proboszcz.
16. Głosowanie odbywa się przed i po każdej mszy św. niedzielnej poprzez wrzucenie karty do urny wyborczej przy wejściu do kościoła.
17. Jeśli na karcie wyborczej w pierwszej turze głosowania, wierny wskaże więcej niż dwa nazwiska, jako wskazane przyjmuje się dwa pierwsze. Jeśli wskaże kandydatów spoza swojego okręgu wyborczego głos jest nieważny.
18. Głosy oddane w drugiej turze głosowania na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania są uznane za nieważne.
19. Głosy oddane w drugiej turze głosowania na kandydatów spoza swojego okręgu wyborczego uznane są za nieważne.
20. Podliczenia głosów dokonuje specjalna komisja wyborcza złożona z 2-3 osób wyznaczonych przez Księdza Proboszcza. Komisja sporządza protokół z wyborów
21. Osoby, które w dniu wyborów są nieobecne w parafii, mogą w porozumieniu z Księdzem Proboszczem przekazać swój głos w zaklejonej kopercie we wcześniejszym terminie.
22. Podanie wyników wyborów oraz pełnego składu DRP do publicznej wiadomości następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
23. Kandydaci zgłoszeni do DRP w I turze mogą zgłosić swoją rezygnację z kandydowania w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.
24. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów, odwołanie do Księdza Proboszcza można złożyć w ciągu jednego tygodnia od dnia wyborów.
25. Po ogłoszeniu wyników wyborów do DRP, jej nowi członkowie zastępują dotychczasowych członków rady.
26. W przypadku odejścia członka Rady z wyboru na skutek śmierci, rezygnacji przyjętej przez Radę lub niemożliwości wykonywania funkcji w uzasadnionym przypadku, w jego miejsce wchodzi ten, który otrzymał kolejno największą ilość głosów uwidocznioną w zestawieniu powyborczym.
27. Z chwilą wakatu na urzędzie proboszcza, działalność DRP ulega zawieszeniu.
28. Zebrania DRP zwołuje Proboszcz i im przewodniczy.
29. Członkowie DRP powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła.
30. Z każdego posiedzenia DRP należy sporządzić protokół.
31. Niniejszy Regulamin oraz dokonywane w nim zmiany zatwierdza Ksiądz Proboszcz, po konsultacji z DRP.
32. Podstawą prawną DRP i niniejszego regulaminu jest Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej
33. Regulamin jest opublikowany na internetowej stronie parafialnej.
34. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02. 02.2020 roku.

Mętków, 02. 02. 2020

Ks. Piotr Sobala
proboszcz
Członkowie DRP obecni na spotkaniu